• Men vergoedt psychologische zorg volgens 2 types: 

  1. Eerstelijns psychologische zorg: Kortdurende en/of weinig intensieve interventies die bijdragen tot het behoud of herstel van het psychisch welzijn. Voorbeelden: rouw en verlies, depressieve klachten, angstklachten, stressklachten, burn-out gevoelens, beginnend misbruik van alcohol of middelen, enkelvoudig trauma, …
  2. Gespecialiseerde psychologische zorg: Interventies voor mensen met meer specifieke behoeften of die intensievere zorg nodig hebben omwille van ernstige psychologische problemen.

  Deze zorg wordt individueel of in groepssessies aangeboden. 

  Per 12 maanden komt u in aanmerking voor:

  • Maximaal 8 individuele sessies of maximaal 5 groepssessies (er kan voor/na de groepssessie 1 individueel gesprek plaatsvinden) voor de eerstelijnspsychologische functie.
  • Gemiddeld 8 individuele sessies of maximaal 12 groepssessies (er kan voor/na de groepssessie 1 individueel gesprek plaatsvinden) voor de gespecialiseerde psychologische functie. 

  Voorwaarden?

  • Het gaat om lichte of matige problemen, uiteraard helpen we jou verder als je graag verder wilt na de gesprekken.
  • Je bent aangesloten bij een ziekenfonds.

  Verdere informatie kan je ook terugvinden op de website van de fgov.

  Om de vergoedde psychologische sessies te volgen, heeft u geen voorschrift nodig. Eerstelijns psychologische zorg is direct toegankelijk. Gespecialiseerde psychologische zorg is toegankelijk nadat een functioneel bilan is opgesteld na een eerste sessie. Dit functioneel bilan wordt opgesteld door de geconventioneerde psycholoog of orthopedagoog van het netwerk. Hiervoor kan die uw huisarts contacteren, met uw toestemming.

  Kostprijs?

  • Het eerste gesprek is altijd gratis. 
  • Volgende individuele sessies: €11 of €4 indien cliënt recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming
  • Groepssessie €2.5 

  Hoe aanmelden?

  Om van dit tarief te kunnen genieten, kan u zich rechtstreeks wenden tot een klinisch psycholoog of orthopedagoog van een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg die de nieuwe overeenkomst met het RIZIV heeft ondertekend. De lijst met geconventioneerde klinisch psychologen en orthopegagogen vind u in het overzicht links. 

  Vragen?

  Indien er onduidelijkheden of klachten zijn, neem contact op Ann Dewulf (Lokale coördinator netwerk GGZ Zuid): Ann.Dewulf@psy107zwvl.be. Wij horen graag uw feedback. Er kan mogelijks een wachttijd zijn tussen de aanmelding en het eerste gesprek.

 • Lijst geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen

  De lijst met geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen van het Netwerk Zuid-West-Vlaanderen kunt u hier downloaden 

   

   

   

 • Federaal aanbod

  Voor meer informatie over het terugbetalingsaanbod voor kinderen en jongeren, kunt u terecht bij WINGG: Psychologische zorg in de eerste lijn - Wingg

  ELP 1Gezin1Plan

  Als partner van de brede instap integrale jeugdhulp, vanuit RTJ aanbod, als huisarts kan u ook terecht bij de eerstelijnspsychologen van Konekti.

  Hoe aanmelden ?

  Ben je als gezin/verwijzer van mening dat:

  • Een psychische zorg/kwetsbaarheid van een kind/jongere momenteel op de voorgrond staat, waardoor jouw hulpverlening niet voldoende/werkbaar is
  • Na een eerstelijnspsychologische tussenkomst kan ik terug aan de slag met kind en het gezin?

  Wordt een kind/jongere tussen 0-25jaar geconfronteerd met milde, niet-complexe psychische klachten die momenteel:

  • meerdere levensdomeinen belasten (zoals individueel welbevinden, samenleven, school, sociale contacten, …)
  • gebaat zijn met een snelle en kortdurende tussenkomst (4 gesprekken)
  • niet in die mate aanwezig zijn dat ze tot een levensbedreigende of onveilige situatie kunnen leiden

  Aanmelden voor de eerstelijnspsychologische functie (ELPF) kan via deze link of je kan de https://www.welzijn13.be/modules/file/icons/application-pdf.pngPDF versie downloaden om het in het gezin in te vullen en dan nadien online in te vullen.

  Meer info: www.konektizwvl.be - aanmelden bij de eerstelijnspsycholoog

 • Belangrijk documenten voor de zorgverstrekker (KO/KP/Arts)

  Projectnota

  Vanuit de werkgroep werd een projectnota opgemaakt voor de uitrol van de conventie. 

  Wenst u zich kandidaat te stellen? 

  Stel u kandidaat via deze link

 • Situering

  Op 2 december 2020 sloten de federale regering en de gewesten en gemeenschappen een protocolakkoord om de versterking van de geestelijke gezondheidszorg gecoördineerd aan te pakken, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen die het zwaarst getroffen zijn door de COVID-19-pandemie. Voor de eerstelijnspsychologische zorg was reeds een budget beschikbaar van 39,3 miljoen. Dit wordt vanaf 2021 verhoogd met 112,5 miljoen om twee psychologische functies - in samenwerking met en complementair aan het bestaande aanbod - verder uit te bouwen. Het jaarbudget voor deze conventie (151,8 miljoen) is een significante bijkomende investering in de hervormingen van de geestelijke gezondheidszorg die in de schoot van de transversale overeenkomstencommissie geestelijke gezondheid vorm kreeg en gebaseerd is op een public mental health-perspectief. De uitbouw van de psychologische zorg in de eerstelijn is belangrijk om de behandelkloof te verminderen.

  Conventie

  De overeenkomst opgemaakt door het RIZIV. De RIZIV-overeenkomst 'financiering van de psychologische functies in de eerste lijn' voorziet een belangrijke opdracht voor de netwerken geestelijke gezondheidszorg.

  De netwerken geestelijke gezondheid creëren samen met de eerstelijnszones een vlot toegankelijke zorg voor kwetsbare doelgroepen met milde tot matig ernstige psychische problemen. Deze psychologische hulpverlening richt zich op kinderen, jongeren en volwassenen. Zij kunnen eerstelijnszorg krijgen voor hun algemeen psychisch welbevinden of meer gespecialiseerde zorg bij matig ernstige psychische problemen. Bij ernstige psychische problemen kan je beroep doen op zelfstandig gevestigde psychologen of orthopedagogen, centra geestelijke gezondheidszorg, mobiele teams, psychiatrische afdelingen in een algemeen ziekenhuis of het psychiatrisch ziekenhuis.

  Binnen Netwerk Zuid-West-Vlaanderen is een werkgroep 'psychologische zorg' opgestart waarin actief wordt gewerkt om de overeenkomst concreet uit te werken.

  Bij de eerste publicatie van “de conventie” werden heel wat interpretaties en ideeën de wereld in gestuurd. In deze Open brief beschrijven we hoe de conventie nu werkelijk – in lijn met het kader vanuit FOD Volksgezondheid en RIZIV en het beschikbare budget – vorm zal krijgen.

 • Andere regio? Neem een kijkje op www.elpen.be

   

  Doelgroep “kinderen en jongeren” (0-23 jaar)

  West-vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid: WINGG

  Werkingsgebied: Provincie West-Vlaanderen

  Overzicht te raadplegen: www.wingg.be

   

  Doelgroep “volwassenen en “ouderen” (+15 jaar)

  Noord-West-Vlaanderen: Netwerk NOWE

  Werkingsgebied: zie kaartje

  Overzicht te raadplegen: https://psychologischezorg-nowe.be/

  Midden-West-Vlaanderen: Kwadraat

  Werkingsgebied: zie kaartje 

  Individueel aanbod: www.elpkwadraat.be

  Groepsaanbod-therapiegroepen: www.surpluskwadraat.be 

 • Overzicht groepsaanbod

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×