Missie

Het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen realiseert verbinding en samenwerking tussen verschillende actoren en organisaties met als doel het optimaliseren van de geestelijke gezondheid en levenskwaliteit van volwassenen en ouderen met een (risico op) psychische kwetsbaarheid in Zuid West-Vlaanderen. Hiertoe voorziet het netwerk in kwalitatieve beeldvorming, preventie, vroegdetectie, ondersteuning, behandeling en nazorg op maat,  overeenkomstig de “Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken”. Vanuit het mandaat van zowel de Vlaamse als Federale overheid voorziet het netwerk in zowel populatiegerichte acties als individugerichte zorg die inspelen op de noden en behoeften in de regio.

Als samenwerkingsverband integreert het netwerk organisaties en zorgprofessionals uit verschillende sectoren, familie- en patiëntvertegenwoordigers, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en mantelzorgers met als doel een toegankelijk zorgaanbod te realiseren in al zijn facetten: betaalbaar, regiodekkend, tijdige en kwalitatieve zorg, cultureel aangepaste zorg.

 

Visie

Het netwerk beoogt gedeelde doelstellingen te realiseren rond de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg in Zuid-West-Vlaanderen, waarbij er een gedeelde verantwoordelijkheid wordt opgenomen door alle  netwerkpartners. De partners van het netwerk engageren zich om met elkaar in overleg te gaan, wederzijds informatie te delen en afstemming te zoeken op vlak van aard, inhoud en uitvoering van activiteiten met als finale doel een regiodekkend zorgaanbod te realiseren, afgestemd op de behoeften en noden van zowel de populatie in de regio als de individuele noden en behoeften van personen met een psychische kwetsbaarheid. Hiertoe wordt er gewerkt vanuit een interdisciplinaire benadering waarin de perspectieven van zowel professionele actoren als  cliënt  en hun context evenwaardig in overweging worden genomen bij het bepalen van het zorgtraject.

Basisattitudes

  • Elke partner van het netwerk engageert zich om actief bij te dragen aan de inhoud, doelstellingen en werkwijzen van het netwerk om tot een collectief verhaal te komen.
  • Durven onszelf – als vertegenwoordigers van een organisatie of beroepsgroep, van familie en cliënt, ervaringsdeskundigen - in vraag te stellen en continu collectief leren van elkaar.
  • Monitoren en bijsturen van de gedeelde acties en ontwikkelingen in de regio.
  • Uitdragen van de netwerkwaarden binnen de eigen organisatie.

Als netwerk willen we als  partners zorg realiseren met volgende kenmerken:

Zorg op maat: We nemen samen de verantwoordelijkheid om steeds de minst ingrijpende en meest herstelbevorderende zorg aan te bieden op maat van en samen met de cliënt waarbij de zorg steeds kan opgeschaald worden indien dit noodzakelijk zou zijn. We willen zorg zolang mogelijk in de eigen leefsituatie van de cliënt en hun omgeving aanbieden. Om zorg op maat van de cliënt mogelijk te maken, engageren de partners zich om in overleg te gaan en te zoeken naar oplossingen waarbij het belang van de cliënt primeert. Als netwerk zetten we dan ook in op het ontwikkelen van nieuwe zorgvormen en het versterken van de informele zorg.

Continuïteit van zorg: Partners sturen hun eigen werking bij en stemmen onderling af om de nodige continuïteit te realiseren. Continuïteit van zorg heeft betrekking op zowel  informatiecontinuïteit, continuïteit in zorg begeleiding ondersteuning als relatie-continuïteit.

Vanuit de herstelvisie: Herstelgericht werken is het faciliteren van het herstelproces van het individu met het doel dat iemand binnen zijn mogelijkheden zo goed mogelijk kan functioneren en participeren met zo min mogelijk professionele hulp. Er wordt gewerkt vanuit dialoog en er worden samen afspraken gemaakt met de cliënt waarbij de cliënt de regie van zijn proces kan bepalen (= cliënt centraal). De hulpverlening moet daarbij herstel ondersteunend werken door aandachtig aanwezig te zijn en de eigen krachten (= krachtgericht) van de cliënt te herkennen, te ondersteunen en als tool te gebruiken binnen zijn/haar herstelproces. Het zorgaanbod sluit zo dicht mogelijk aan bij de eigen leefomgeving en zet – vanuit de herstelgerichte visie - in op de krachten van de cliënt waarbij participatie van zowel de cliënt als de context centraal staat. We zijn in de overtuiging dat herstel en re-integratie in de hand kan gewerkt worden door mensen te activeren en uit te gaan van hun sterktes, en niet enkel te laten focussen op hun stoornis of geestelijk gezondheidsprobleem.

Participatie: Herstel ondersteunende zorg gebeurt in trialoog tussen de hulpverlener, cliënt en zijn/haar naasten. Een goede communicatie naar en betrokkenheid van familie en context zijn cruciaal. Het netwerk zal blijven inzetten op het ondersteunen van de familie om de vaak moeilijke taak als mantelzorger te kunnen blijven dragen.

Integreren van ervaringsdeskundigen: We leveren inspanningen om cliënten en familieleden in het netwerk te integreren, zowel op micro-, meso- als macro-niveau binnen de zorg als binnen het beleid. Deze deskundigheidsinbreng wordt, naast de wetenschappelijk en de klinische, als derde bron van kennis beschouwd. Ervaringsdeskundigen worden in hun kracht geplaatsen en kunnen in tal van projecten verschillende rollen opnemen zoals beeldvormer, hoop- of krachtverlener, groepsondersteuner, bruggenbouwer, innovator, gids of vertegenwoordiger.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×