Raadpleeg hier verschillende documenten ontwikkeld door of samen met het Netwerk.

 • Handleiding suïcidepreventie

  Vanuit het netwerkbestuur van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg regio Zuid-West-Vlaanderen en het overleg medische diensthoofden van de residentiële voorzieningen werd de gezamenlijke vraag gesteld ‘hoe kunnen we het suïcidepreventiebeleid binnen ons netwerk optimaliseren en op elkaar afstemmen?’. Om een antwoord op deze vraag te formuleren werd een werkgroep suïcidepreventie samengesteld met diverse partners uit het netwerk.

  Met veel enthousiasme lanceren we de handleiding suïcidepreventie, die het eindproduct vormt van het proces dat de werkgroep heeft doorlopen. Het document bestaat uit twee grote luiken. In het eerste luik wordt dieper ingegaan op de visie van het netwerk waarbij eerst en vooral een globale beschrijving van de algemene principes wordt gegeven. Daarna wordt ingezoomd op de principes van het begrip zorgcontinuïteit. Aansluitend worden de afspraken, die tussen de partners werden geformuleerd in kader van zorgcontinuïteit van suïcidale personen, omschreven. Verder wordt de netwerkkaart toegelicht. Het tweede luik bevat een overzicht van het residentiële & ambulante aanbod binnen regio Zuid-West-Vlaanderen aan de hand van aanbodfiches die werden uitgewerkt per partner.

  Om deze waardevolle informatie toegankelijker te maken, hebben we ook een handige tafelkoker ontwikkeld. Deze koker bevat een beknopte samenvatting van de handleiding en kan worden besteld voor gebruik in uw praktijk. Je kunt de digitale versie van de tafelkoker hieronder vinden

 • Gids Dubbeldiagnose

  Deze gids werd ontwikkeld door het Sector Overschrijden Experten Platform (S.O.E.P.).

  S.O.E.P. is een intersectoraal samenwerkingsverband van organisaties in Zuid-West-Vlaanderen, die een actieve rol spelen in de ondersteuning van mensen met een (verstandelijke) beperking en een psychische kwetsbaarheid. S.O.E.P. beoogt op een strategische manier bij te dragen tot de realisatie van een op de vragen en noden afgestemd aanbod van effectieve, efficiënte, toegankelijke, maatschappelijk verantwoorde kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning voor personen met een verstandelijke beperking en een psychische kwetsbaarheid en hun netwerk die beroep doen op de dienstverlening van de leden van dit platform. Deze gids mag verspreid worden naar andere initiatieven/partners die bij jullie bekend zijn en een aanbod hebben voor mensen met een dubbeldiagnose.

  De laatste versie van de gids dubbeldiagnose is hier te raadplegen. 

 • Overzicht GGZ Aanbod

  Raadpleeg hieronder een samenvatting van het GGZ aanbod in het Netwerk.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×