Woonzorgvormen

 • In Eigen Woonst in Menen worden 70 personen begeleid.  Er zijn 23 locaties verspreid in de stad Menen.  Men kan er individueel  of in groep van 2 - 3 – 4 of meer personen wonen.  De begeleiding is een zorg-op-maat. Eigen Woonst is tevens penhouder van het project JOIN: Jongvolwassenen in nood met psychische kwetsbaarheid en woonnoden.

 • Via de Bolster worden 40 woongelegenheden aangeboden in Kortrijk voor mensen die (tijdelijk)niet zelfstandig kunnen wonen en met het doel hen te resocialiseren. Er is keuze tussen wonen op kamer, studio of appartement. . Daarnaast is er ook een aanbod om 14 zorggebruikers op eigen adres herstelondersteuning te bieden. De Bolster is tevens penhouder van het intersectoraal project ANZOH:  ‘Aanklampende zorg bij sociale huurders die zorgvuldige zorgzoekers zijn’.

 • De Bolster Waregem biedt een beschutte woonvorm en psychosociale begeleiding voor 10 personen met gestabiliseerde psychische kwetsbaarheid. Er zijn 3 woonentiteiten in Waregem en 7 plaatsen voor individueel beschut wonen op eigen adres.

 • JOIN

  Met het project JOIN willen we binnen het Netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen intersectoraal, multidisciplinair en gecoördineerd samenwerken om een gepast woonaanbod (woonvorm en woonondersteuning) te voorzien voor jongvolwassenen (18-25 jaar) met een psychische kwetsbaarheid.

  Hierbij willen we:

  • in overleg met en vanuit de eigen regie en krachten van de jongvolwassene en zijn/haar netwerk een traject en ondersteuning op maat voorzien.
  • vermijden dat jongvolwassenen tussen de mazen van het hulpverleningsnet vallen.

  Dit realiseren we door:

  • een intersectoraal woonondersteunings- en expertiseteam uit te bouwen waar expertises uit verschillende organisaties/sectoren: samengebracht en uitgewisseld                 worden, alsook gecombineerd en gecoördineerd ingezet kunnen worden.
  • binnen het Netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen 8 plaatsen beschut wonen exclusief beschikbaar te stellen voor jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid die nood hebben aan een aangepast woonaanbod (specifieke woonvorm en intensieve woonondersteuning).

  Waarvoor kan men bij JOIN terecht?

  Beschut Wonen: De initiatieven beschut wonen De Bolster (Kortrijk/Waregem) en Eigen Woonst (Menen) reserveren elk 4 plaatsen beschut wonen exclusief voor jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid die nood hebben aan een aangepast woonaanbod (specifieke woonvorm en intensieve woonondersteuning). Aanmeldingen voor één van deze specifieke plaatsen dienen steeds via het intersectoraal woonondersteunings- en expertiseteam te verlopen.

  Informatie en advies: Men kan bij JOIN terecht met algemene informatievragen of vragen rond doorverwijsmogelijkheden. JOIN kan ook samen met de jongvolwassene en zijn/haar netwerk verkennen welk traject naar zelfstandigheid het meest aangewezen is en naar welke dienst, woonvorm en/of woonondersteuning kan toegeleid worden. JOIN kan in samenspraak met de betrokkenen tevens instaan voor deze toeleiding.

  Casusbespreking op team: Organisaties, diensten en hulpverleners buiten de GGZ die een woonaanbod hebben, ondersteunen vaak jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Om deze partners te ondersteunen kunnen zij beroep doen op JOIN om aan te sluiten bij casusbesprekingen op hun team.

  Multidisciplinair (cliënt)overleg: JOIN kan steeds uitgenodigd worden om deel te nemen aan multidisciplinair (cliënt)overleg.

  Ondersteunen van woonbegeleidingen: Wanneer er geen alternatieven voorhanden zijn, kan JOIN vanuit de specifieke aanwezige expertise jongvolwassenen bijkomend ondersteunen die reeds een vorm van woonbegeleiding krijgen door CAW, BJB of VAPH.

  Intersectoraal team

  Het intersectoraal team staat binnen de eerstelijnszones Kortrijk-Kuurne-Harelbeke en Menen-Wevelgem-Wervik in voor het uitwerken van, toeleiden naar en ondersteunen van woonbegeleidingen.

  Hoe aanmelden?

  De verschillende medewerkers van het intersectoraal team zijn aanspreek- en contactpersoon voor (vragen m.b.t.) aanmeldingen (voor hun sector of organisatie). Bij elk van hen kan een aanmeldingsformulier opgevraagd worden. Het ingevuld aanmeldingsformulier bezorgt men terug aan de medewerker van JOIN.

  Het intersectoraal team komt wekelijks samen om aanmeldingen te bespreken. Na de bespreking neemt een medewerker van JOIN opnieuw contact op met de aanmelder om de bespreking terug te koppelen en verdere afspraken te maken.

  Gelet op het belang van zorgcontinuïteit, kunnen jongeren reeds vanaf 17 jaar aangemeld worden.

   

  Contact via: Steven Van Daele Psycholoog/Projectverantwoordelijke: steven.vandaele@jongvolwassenenggzzwvl.be

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×